Wizlist From October 1997

From The Final Challenge Wiki
Jump to navigation Jump to search
----------------------------IMPLEMENTORS-------------------------------------
        Tynian(G)           Madman(E)
----------------------------GREATER GODS-------------------------------------
               Nayr(E)
-------------------------------GODS------------------------------------------
Sirak(E)    Jaxxon(G)           Darkmoon(E)  Nalya(N)
----------------------------LESSER GODS [10]---------------------------------
Kalten(G)   Tel(G)            Molo(E)    Syla(E)
----------------------------DEMIGODS [15]------------------------------------
JohnPaul(G)  Cerebus(G)   Pyros(E)    Lorna(G)    Rhina(G)
Khore(E)    Primal(E)   Foolkiller(G) Gryphon(G)   Zarous(G)
Ironbrain(E)         Larry(G)           Bumblefoot(G)
----------------------------AMBASSADORS [U]----------------------------------
Cyrix(G)    Malkav(E)   Raistlin(G)  Mekt(E)    Dadon(E)
Rudolf(G)   Masher(G)   Robert(G)   Nina(G)    Jerald(G)
----------------------------RETIRED [U]--------------------------------------
Ivorytiger(I) Thaygar(G)   Slash(L)    Siren(L)    Sinclair(L)
Slyxx(D)    Daliah(D)   Raze(D)    Kim(D)     Simon(D)
Coleman(D)   Caradoc(D)   Splat(D)    Psykill(D)   Dirkstrom(D)
Ozmo(D)    Assilem(D)   (Estrelle)   (Aahz)
========================================================================
Only Lesser and Demigods may be worshipped.