Click Here to Play "The Final Challenge"

(located at mud.finalchallenge.net port 4000)

a 1/17/98 wizlist
----------------------------IMPLEMENTORS-------------------------------------
        Tynian(G)           Madman(E)
----------------------------GREATER GODS-------------------------------------
               Nayr(E)
-------------------------------GODS------------------------------------------
Sirak(E)    Jaxxon(G)           Darkmoon(E)  Nalya(N)   
----------------------------LESSER GODS [10]--------------------------------- 
Kalten(G)           Tel(G)            Molo(E)    
----------------------------DEMIGODS [15]------------------------------------
JohnPaul(G)  Cerebus(G)   Pyros(E)    Lorna(G)    Rhina(N)
Khore(E)    Primal(E)   Foolkiller(G) Gryphon(G)   Zarous(G)
        Larry(G)           Bumblefoot(G)
-------------------------ATTENDANTS [1 PER FLI]------------------------------
----------------------------AMBASSADORS [U]----------------------------------
Cyrix(G)    Malkav(E)   Raistlin(G)  Mekt(E)    Dadon(E)   
Rudolf(G)   Masher(G)   Robert(G)   Nina(G)    Jerald(G)
----------------------------RETIRED [U]--------------------------------------
Ivorytiger(I) Thaygar(G)   Slash(L)    Siren(L)    Sinclair(L)
Syla(L)    Slyxx(D)    Daliah(D)   Raze(D)    Kim(D)     
Simon(D)    Coleman(D)   Caradoc(D)   Splat(D)    Psykill(D)   
Dirkstrom(D)  Ozmo(D)    Assilem(D)   Estrelle(D)  Aahz(D)    
Ironbrain(D)
========================================================================
Only Lesser and Demigods may be worshipped.

Click here to return to timeline